ปัจจุบันการเรียนรู้ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสร้างแรงจูงใจ และทำให้เด็กสนุก มีความสุขในการเรียนรู้มากขึ้น คือ การเรียนรู้ผ่านสื่อที่สามารถเสริมพัฒนาการในแต่ละด้าน และจะต้องเป็นสื่อที่เด็กสนุก และมีความสุขในการเล่น

 

         เกมโกะหรือหมากล้อม เป็นอีกหนึ่งสื่อคุณภาพที่จัดอยู่ในกลุ่มหมากกระดานซึ่งปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้นำเกมนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสื่อการเรียนการสอน อย่างจริงจัง เป็นเกมที่สามารถเล่นได้ตั้งแต่อายุ 6+ปี – 99 ปี ผู้เล่นจะได้ฝึกแบบธรรมชาติในเรื่อง กลยุทธ์ คณิตศาสตร์ ช่วยพัฒนาสมอง การวางแผน ฝึกความละเอียดรอบคอบ และการมองภาพรวม  ฝึกให้เด็กรู้จักการรอคอย เสริมสร้างสมาธิ และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่น

 

           เกมโกะหรือหมากล้อม จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในยุค 4.0 จึงเป็นที่มาของคอร์สเกมโกะ 2 คอร์ส เป็นคอร์สที่ ไม่เพียงสอนให้เล่นเกมเป็น แต่เราจะสอนให้ใช้เกมเป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาชีวิตของผู้เรียนได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ : มุ่งพัฒนา soft skill ให้กับผู้เรียน 7 ประการดังนี้

 

1. เพื่อฝึกให้ผู้เล่นมีภาวะผู้นำ

2. เพื่อฝึกให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม

3. เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคม

4. เพื่อฝึกการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหามากกว่าการใช้อารมณ์

5. เพื่อฝึกให้รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม รู้แพ้ รู้ชนะ ยอมรับในข้อผิดพลาดของตนเอง

6. เพื่อฝึกให้เรียนรู้จรรยาบรรณในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เช่น การให้เกียรติ การเคารพสิทธิ

    การรับฟังความคิดเห็น การเคารพกฎกติกามารยาทของสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะช่วยทำให้

    การอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเป็นไปได้ราบรื่นและมีความสุข

7. เพื่อฝึกให้รู้จักการปรับตัวเข้ากับสังคม ยอมรับข้อดีข้อเสีย และให้รับรู้ว่าในสังคมเราจะไม่

    สามารถได้รับในทุกอย่างที่เราต้องการ

ติดต่อสอบถาม:

081-926-6005

© 2019 by The Clever Games      l   Proudly created with Wix.com

โทร : 081-926-6005   /  Line : @theclevergames    /  บริษัท ห่วงใย จำกัด : เลขที่ 159/9 หมู่ 3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now